صندوق جسورانه سپهریکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۲۷۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶۱,۷۹۴,۳۸۰,۵۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۶۰,۵۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۹۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۹۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
خبرها:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱,۰۶۰,۵۴۰ ۱,۰۰۴,۹۸۴ ۱,۰۶۰,۵۴۰ ۵۵,۵۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۷۹۴,۳۸۰,۵۲۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱,۰۶۰,۵۴۷ ۱,۰۰۴,۹۹۱ ۱,۰۶۰,۵۴۷ ۵۵,۵۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۷۹۶,۷۸۱,۲۶۰
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱,۰۶۰,۵۵۳ ۱,۰۰۴,۹۹۸ ۱,۰۶۰,۵۵۳ ۵۵,۵۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۷۹۹,۱۸۱,۹۹۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱,۰۰۵,۰۰۴ ۱,۰۰۵,۰۰۴ ۱,۰۰۵,۰۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۰۱,۵۸۲,۷۲۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱,۰۰۵,۰۱۱ ۱,۰۰۵,۰۱۱ ۱,۰۰۵,۰۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۰۳,۹۸۳,۴۵۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱,۰۰۵,۰۱۸ ۱,۰۰۵,۰۱۸ ۱,۰۰۵,۰۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۰۶,۳۸۴,۱۸۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱,۰۰۵,۰۲۴ ۱,۰۰۵,۰۲۴ ۱,۰۰۵,۰۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۰۸,۷۸۴,۹۱۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱,۰۰۵,۰۳۱ ۱,۰۰۵,۰۳۱ ۱,۰۰۵,۰۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۱۱,۱۹۲,۸۴۶
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱,۰۰۵,۰۳۸ ۱,۰۰۵,۰۳۸ ۱,۰۰۵,۰۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۱۳,۵۹۳,۵۷۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۵,۰۴۴ ۱,۰۰۵,۰۴۴ ۱,۰۰۵,۰۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۱۵,۹۹۴,۳۰۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱,۰۰۵,۰۵۱ ۱,۰۰۵,۰۵۱ ۱,۰۰۵,۰۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۱۸,۳۹۵,۰۳۹
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱,۰۰۵,۰۵۸ ۱,۰۰۵,۰۵۸ ۱,۰۰۵,۰۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۲۰,۷۹۵,۷۷۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۵,۰۶۴ ۱,۰۰۵,۰۶۴ ۱,۰۰۵,۰۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۲۳,۱۹۶,۵۰۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱,۰۰۵,۰۷۱ ۱,۰۰۵,۰۷۱ ۱,۰۰۵,۰۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۲۵,۵۹۷,۲۳۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱,۰۰۵,۰۷۸ ۱,۰۰۵,۰۷۸ ۱,۰۰۵,۰۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۲۷,۹۳۲,۱۷۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱,۰۰۵,۰۸۴ ۱,۰۰۵,۰۸۴ ۱,۰۰۵,۰۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۳۰,۳۳۲,۹۱۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۱,۰۰۵,۰۹۱ ۱,۰۰۵,۰۹۱ ۱,۰۰۵,۰۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۳۲,۷۳۳,۶۴۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۱,۰۰۵,۰۹۸ ۱,۰۰۵,۰۹۸ ۱,۰۰۵,۰۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۳۵,۱۳۴,۳۷۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ۱,۰۰۵,۱۰۴ ۱,۰۰۵,۱۰۴ ۱,۰۰۵,۱۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۳۷,۵۳۵,۱۰۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱,۰۰۵,۱۱۱ ۱,۰۰۵,۱۱۱ ۱,۰۰۵,۱۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۱,۸۳۹,۹۳۵,۸۳۴
  مشاهده همه